گمونم خیلی لذت بخشه وقتی ازش می‌پرسی:

دوست داشتن یا عشق؟

اونم مثل آقای چاوشی جواب بده:

«دوست دارمت با عشق...»