کاش کسی بیاید

خیلی بچه گانه

آدم را ده تا دوست داشته باشد.

کم، ولی واقعی...