ميليون ها انسان تصميم گرفته اند
كه ديگر احساساتى نباشند.
پوست كلفت شدند
تا ديگر كسى نتواند آزارشان دهد،
اما به بهايى گزاف
كسى نميتواند آزارشان دهد،
اما دیگر كسى نميتواند شادشان هم كند!