میخواهم

اولین کسی باشم که داری ...

میخواهم

آخرین کسی باشم که داری ...

اصلا میخواهم

تنها کسی باشم که داری ...

میخواهم

از هر طرف که میروی ، به من برسی ...

هرچه میخواهی ، برای من باشد ...

میخواهم

چشمت جز من کسی را نبیند ...

گوشت جز من کسی را نشنود ...

میخواهم

خودخواه ترین عاشق باشم

وقتی که معشوق تو باشی ...

میخواهم

تنها کسی باشم که دوستت دارد ...

تنها کسی باشم که دوستش داری ...