آدمي
ساخته ي افكار خويش است
فردا همان خواهد شد
كه امروز مي انديشيده است....