هیچگاه خودت و زندگیت
را با کسی مقایسه نکن!

""مـقایسه فـلاکت مـی‌آورد""

ثـروتمند واقعی کسی هست که
بدون مـقایسه زندگی می‌کند و از
آنچه هست و آنچه دارد خـشنود است.