به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد...

به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد...

و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد.