دنیا پر از آدمای خوبه، اگه نمیتونی پیداشون کنی، خودت یکی از اونا باش.