تصمیم بگیرید چه میخواهید،
باور کنید میتوانید آن را داشته باشید،
باور کنید لیاقتش را دارید و 
باور کنید برای شما ممکن است...