کـار ی ندارم

کجـایی

چـه می کنی

بی عشق سر مکن

که دلت پیر می شود