‏عشق يعني نوسان
بين تمناي نزديك شدن به طرف و ترس از دست دادن او
بعد از عشق دوست داشتن اصيل شروع ميشود
دوست داشتن اصيل يعني نوسان بين حل كردن مشكل و درك كردن عميقِ فرد مقابلمان.