همیشه به یاد داشته باشید

در انتخاب واحد زندگی،

صداقت»

پیش نیاز همه درسهاست...