💫

قلب فضای الکترومغناطیس دارد که قوی‌تر از مغز عمل می‌کند و دیگران می‌توانند انرژی قلب را دریافت کنند

برای همین جذب انرژی الکترومغناطیس قلب است که کنار بعضی آدم‌ها احساس آرامش می‌کنید