بعضی وقتها
آنقدر خستگی به تنم مینشیند
ڪه ڪسی جز
تو نمیتواند آرامم ڪند...
صدایت،احساست ،
حضورت را می خواهم

خدایا
تو تنها مُسڪنی هستی
ڪه از راه دور هم اثر میڪنی!