انّی وُلدت

لکی أحبّک...زاده‌شدم

تا تورا دوست بدارم...