ناگهان دلم هوای تو را کرده

راستش را بخواهی، ناگهان فکر کردم تو کنار منی

چقدر تو را دوست می‌دارم،

خدای من

چقدر