از پنجره ى رو به خيابانِ اتاقت

آنقدر كه من خاطره دارم تو ندارى