ولی خداوکیلی با یه جون، تا این مرحله از زندگی رو خیلی خوب اومدیم