کافکا یه جا تو نامه به فلیسه زیبا میگه
مرا ببخش
تمام بدبختی هایی که بر سر تو آوردم از یک جا سرچشمه می گیرد
از عشقی که به تو دارم