عزیزم

‏پاک کن

‏ از چهره

‏ اشکت را

‏ز جا برخیز

‏تو در من زنده‌ای

‏ من در تو

‏ما هرگز نمی‌میریم