یکی میگفت:

جهان حاشیه ی جذابی‌ست...

در حوالی تو!اما من میگم یه حاشیه‌ی محوه...

چون کنار تو دیگه چیزی قابل دیدن نیست!