کمی رعایت نکن

کمی بی ادب؛

کمی جسور؛

 ناگهان تر از ناگهان؛

نیمه شب‌ها زنگ بزن

چیزی بپرس،

حرفی بزن

کاری کن که من به دنیا

جواب پس دهم

کاری کن به گریه بیفتم

که گریه، شفای دل است

کمی رعایت نکن

نیمه شب‌ها شماره بگیر،

مرا بیدار کن،

جهان را بیدار کن