پاييز فصل عاشقيست

رخ رنگ پريده طبيعت ،

شاخه خشك درختان

و رقص سقوط برگ ها

چيزي شبيه خودكشيست

براي رهايي از دردي بي درمان

وچه دردي بي درمان تر از عاشقي

پاييز فصل درد هاي بي درمان است