🌾 امروز

اجازه نده چيزى توی زندگی

رنگ خوشی ها رو تار کنه🧡شاد بودن یک هنره

پس از زندگیت لذت ببر🥰و تو هر شرایطی عشق بورز❤️

و محبت را به همه هدیه بده🪴