شب تا جایی که
خیالم به داشتنت قد بدهد خیر است
باقی اش فقط شب است و شب