در انتشار حرفی که برای گفتن به محبوبتان دارید درنگ نکنید.
"دوستت دارم"