‏واژه‌اي هست در ادبيات آلمانی
به اسم "fernweh"
به معنای «احساس دلتنگی برای جايی كه هيچوقت نبودی و نرفتی