هر کجا هستی باش

عشق اتفاق عجیبی است

باشی هست

نباشی بیشتر هست...