كمتر چيزي در دنيا
قدرتمند تر از يك نيروي مثبت
يك لبخند
يك كلمه اميدوار كننده
و يك
«تو مي تواني»
است. آنهم وقتي كه شرايط سخت فرا مي رسد