وقتی دیگران را
قضاوت میکنی آنها را نه
بلکه خودت را تعریف میکنی!