برنامه‌ای که خدا برای شما دارد نمی‌تواند توسط مردم متوقف شود. در سرزمین ناامیدی زندگی نکنید، خدا در سرزمین امید منتظر شماست