دعا کنید برای شفای همه ی بیماران.‌‌‌‌‌‌‌..‌
یا من اسمه دوا و ذکره شفا 🤲