تنها نقطه سفید کشور دریاچه ارومیست که اونجا هم دست فلامینگوها بوده وگرنه قرمز میشد