روی نبودت هم

حسابی تازه وا کردم!

یادِ تو می اَرزد به بودن های

خیلی ها...