.

به بعضی ها که نگاه میکنی

شبیه ویتامین سی هستند

وقتی در برنامه غذایی شما ویتامین سی باشد

کمتر سرما میخورید

و اگر هم سرما خوردید

همان ویتامین سی، کمک میکند زودتر خوب شوید

وجود بعضی ها در زندگی مان همین است

با وجودشان کمتر آسیب میبینیم

ولی اگر هم آسیب دیدیم

دستمان را رها نمیکنند

کمک میکنند زودتر خوب شویم

حال و هوایتان را خوب میکنند

پس مراقب ویتامین سی زندگیتان باشید

موجودات مهربانی که باید خودتان بخواهید

تا درکنارتان بمانند...