برای ما که مقصدمان نرسیدن است، چه فرقی می‌کند که کجای جاده را به کدام‌ سمت بپیچیم؟