معنی فرزند چیست ؟
فرزند ترکیب
دو واژه است
(فـر) در زبان زرتشت
به معنای شکوه است
و(زنـد)به معنای زندگی !!
مواظب شکوه
زندگیتان باشید
🌸