زن اگر دوستت داشته باشد
می تواند برای پاسخ به دعوت تو
برای نوشیدن قهوه
از پاریس به دمشق بیاید
و اگر قلبش را به روی تو ببندد
خسته تر از آن است که یک حبه قند با تو بخورد ...