.

عشق کودتایی در کیمیای تن است

و عصیانی شجاعانه

بر یکنواختی همه چیز

و قدرت بیولوژی،

و اشتیاق برای تو

عادتی زیان‌بار است

که نمی‌دانم چگونه از آن رهایی یابم

و عشق تو،

یک تراژدی بزرگ است

که نمی خواهم فراموش شود...