قدرتمند‌تر از عشق

احساس مسئولیت است

آنڪہ در قبال تو احساس مسئولیت مےڪند

فراتر از عشق دوستت دارد...