اگه دو نفر واقعا عاشق هم باشن

هیچی جلو دارشون نیست

چه سرنوشت چه قسمت و

چه آدم های مزاحم دورشون ...