"قدرتِ تو" در كنترل🍃🌸
و انتخابِ نگاهِ تو
به دنياست ...

اين نيرو را هرگز
دست كم نگير
به جاى پنجره
"ترس" ، پنجره
عشق را انتخاب كن..🍃🌸
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌