انسانهای خوب

خوشه‌های مرواریدند

که داشتن آنها ثروت

و دیدن آنها لذت است

یک دل خوش، لبی خندان

تنی سالم دعای من برای شما🙏☺️