تو زندگی همیشه آدم هایی برنده می شوند
که جرئت داشته باشند.
هر وقت در برابر سختی قرار گرفتی، این رو بذار جلو چشمت.
کسی که شجاع باشه،
همیشه برنده ست...