داشت سریال می دید
نوتیف امد پیغامی از من بود
پیغام را کنار زد و به دیدن سریالش ادامه داد
گاهی وقتا هر چقدرم باشی
دیگه فایده ای نداره
بی حس خنثی نه بودنت نه نبودنت
هیچکدوم ازار دهنده نیست