🌸🌱فرقی نمی کند آغازِ هفته باشد یا پایانش

صبح باشد یا شب

بذرِ امید

نه وقت می شناسد، نه موقعیت👌🏻بذر اميد را هر وقت بکاری

شبیهِ لوبیایِ سحر آمیز

با اولین طلوعِ آفتابِ خواستن

جوانه می زند🌱تا دیر نشده

بذرِ جادوییِ امیدت را بکار

و معجزه هایت را درو کن🧡