فکر می‌کنید آدم از چه می‌میرد؟

از گرسنگی؟

از سیگار؟

از غصه؟

نه!

آدم‌ از بی‌امیدی می‌میرد...

از اینکه هر روز صبح چشم‌هایش را باز کند و نداند چرا...