مَن یخاف الليل

وأنت القمر ؟کی از شب می‌ترسه

وقتی که تو ماهی ؟