🌱🌹بهار نزدیک است

لیست کارهایی که اين روزا باید انجام بديم✌🏼پاک کردن غم گذشته

دور ریختن کینهشستن افکارمنفی

چیدن عشق درطاقچه❤️سبزکردن مهر🌱

خرید شادی و حراج محبتبهترین راه رهایی از

دست احساسات ناخوشایند، «خانه تکانی ذهنی» است😘