کاس به جای این دروغ سیزده مسخره رسم بود آدما اون روز حقیقی‌ترین چیزا رو به هم بگن